Ethereum
Ethereum hoàn thành quá trình chuyển đổi hợp nhất sang PoS;
Dữ liệu cho thấy Ethereum đã hoàn toàn chuyển đổi từ PoW sang PoS, hoàn thành việc sáp nhập. Sự kết hợp này sẽ giảm tiêu thụ năng lượng lên đến 99,95%.
Ethereum Ethereum hoàn thành quá trình chuyển đổi hợp nhất sang PoS; Dữ liệu cho thấy Ethereum đã hoàn toàn chuyển đổi từ PoW sang PoS, hoàn thành việc sáp nhập. Sự kết hợp này sẽ giảm tiêu thụ năng lượng lên đến 99,95%.
0 Bình luận 0 Chia sẻ 3817 Lượt xem
Được tài trợ