Trang web Phamvanhung.name.vn tại https://phamvanhung.name.vn/ là một tác phẩm có bản quyền thuộc về AHComputer. Một số tính năng nhất định của Trang web có thể tuân theo các nguyên tắc, điều khoản hoặc quy tắc bổ sung sẽ được đăng trên Trang web liên quan đến các tính năng đó.

Tất cả các điều khoản, nguyên tắc và quy tắc bổ sung như vậy được kết hợp bằng cách tham chiếu vào các Điều khoản này.

Các Điều khoản Sử dụng này đã mô tả các điều khoản và điều kiện ràng buộc về mặt pháp lý giám sát việc bạn sử dụng Trang web. BẰNG CÁCH ĐĂNG NHẬP VÀO TRANG WEB, BẠN ĐANG TUÂN THỦ RẰNG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY và bạn tuyên bố rằng bạn có thẩm quyền và năng lực để tham gia vào các Điều khoản này. BẠN PHẢI ÍT NHẤT 18 TUỔI ĐỂ TRUY CẬP TRANG WEB. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ QUY ĐỊNH CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, KHÔNG ĐĂNG NHẬP VÀ/HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB.

Các điều khoản này yêu cầu sử dụng trọng tài Mục 10.2 trên cơ sở cá nhân để giải quyết tranh chấp và cũng giới hạn các biện pháp khắc phục có sẵn cho bạn trong trường hợp có tranh chấp.

Truy cập vào trang web

Theo các Điều khoản này. Công ty cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, không thể chuyển nhượng, không độc quyền, có thể hủy bỏ để truy cập Trang web chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của riêng bạn.

Những hạn chế nhất định.Các quyền được phê duyệt cho bạn trong các Điều khoản này phải tuân theo các hạn chế sau: (a) bạn không được bán, thuê, cho thuê, chuyển nhượng, chuyển nhượng, phân phối, lưu trữ hoặc khai thác Trang web vì mục đích thương mại; (b) bạn không được thay đổi, tạo các sản phẩm phái sinh, tháo rời, biên dịch ngược hoặc thiết kế đảo ngược bất kỳ phần nào của Trang web; (c) bạn không được truy cập Trang web để xây dựng một trang web tương tự hoặc cạnh tranh; và (d) ngoại trừ được nêu rõ ràng ở đây, không phần nào của Trang web có thể được sao chép, tái tạo, phân phối, tái xuất bản, tải xuống, hiển thị, đăng hoặc truyền dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào trừ khi có quy định khác, bất kỳ bản phát hành, cập nhật hoặc phát hành nào trong tương lai bổ sung khác cho chức năng của Trang web phải tuân theo các Điều khoản này. Tất cả các thông báo về bản quyền và quyền sở hữu khác trên Trang web phải được giữ lại trên tất cả các bản sao của chúng.

Công ty có quyền thay đổi, đình chỉ hoặc ngừng Trang web có hoặc không có thông báo cho bạn. Bạn đã chấp thuận rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ thay đổi, gián đoạn hoặc chấm dứt Trang web hoặc bất kỳ phần nào.

Không hỗ trợ hoặc bảo trì. Bạn đồng ý rằng Công ty sẽ không có nghĩa vụ cung cấp cho bạn bất kỳ hỗ trợ nào liên quan đến Trang web.

Ngoại trừ bất kỳ Nội dung người dùng nào mà bạn có thể cung cấp, bạn biết rằng tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu và bí mật thương mại, trong Trang web và nội dung của nó đều thuộc sở hữu của Công ty hoặc các nhà cung cấp của Công ty. Lưu ý rằng các Điều khoản này và quyền truy cập vào Trang web không cung cấp cho bạn bất kỳ quyền, danh hiệu hoặc lợi ích nào đối với hoặc đối với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, ngoại trừ các quyền truy cập hạn chế được nêu trong Phần 2.1. Công ty và các nhà cung cấp của nó bảo lưu tất cả các quyền không được cấp trong các Điều khoản này.

Nội dung người dùng

Nội dung người dùng. "Nội dung của người dùng" có nghĩa là bất kỳ và tất cả thông tin và nội dung mà người dùng gửi lên Trang web. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội dung người dùng của mình. Bạn chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng Nội dung người dùng của mình. Bạn xác nhận rằng Nội dung người dùng của bạn không vi phạm Chính sách sử dụng được chấp nhận của chúng tôi. Bạn không được tuyên bố hoặc ngụ ý với người khác rằng Nội dung Người dùng của bạn được Công ty cung cấp, tài trợ hoặc chứng thực dưới bất kỳ hình thức nào. Bởi vì một mình bạn chịu trách nhiệm về Nội dung người dùng của mình, bạn có thể tự chịu trách nhiệm pháp lý. Công ty không bắt buộc phải sao lưu bất kỳ Nội dung người dùng nào mà bạn đăng; đồng thời, Nội dung Người dùng của bạn có thể bị xóa bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tạo các bản sao lưu Nội dung Người dùng của riêng mình nếu bạn muốn.

Theo đây, bạn cấp cho Công ty giấy phép toàn cầu không thể đảo ngược, không độc quyền, miễn phí bản quyền và được thanh toán đầy đủ để sao chép, phân phối, hiển thị công khai và thực hiện, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh, kết hợp vào các tác phẩm khác, sử dụng và khai thác Nội dung người dùng của bạn và để cấp giấy phép con của các quyền nêu trên, chỉ nhằm mục đích đưa Nội dung Người dùng của bạn vào Trang web. Theo đây, bạn từ bỏ một cách không thể đảo ngược mọi khiếu nại và khẳng định về quyền nhân thân hoặc quy kết đối với Nội dung người dùng của bạn.

Sự cho phép của chính trị. Các điều khoản sau cấu thành "Chính sách sử dụng được chấp nhận" của chúng tôi: Bạn đồng ý không sử dụng Trang web để thu thập, tải lên, truyền, hiển thị hoặc phân phối bất kỳ Nội dung người dùng nào (i) vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu nào; (ii) bất hợp pháp, quấy rối, lạm dụng, quanh co, đe dọa, có hại, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, thô tục, phỉ báng, sai trái, cố ý gây hiểu lầm, bôi nhọ thương mại, khiêu dâm, tục tĩu, xúc phạm rõ ràng, khuyến khích phân biệt chủng tộc, cố chấp, thù hận hoặc thể chất tổn hại dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nào; (iii) có hại cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào; hoặc (iv) vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc nghĩa vụ hoặc hạn chế nào do bất kỳ bên thứ ba nào áp đặt.

Ngoài ra, bạn đồng ý không: (i) tải lên, truyền hoặc phân phối tới hoặc thông qua Trang web bất kỳ phần mềm nào nhằm mục đích làm hỏng hoặc thay đổi hệ thống máy tính hoặc dữ liệu; (ii) gửi qua Trang web quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, tài liệu quảng cáo, thư rác, thư rác, thư dây chuyền, sơ đồ kim tự tháp hoặc bất kỳ hình thức tin nhắn trùng lặp hoặc không được yêu cầu nào khác; (iii) sử dụng Trang web để thu thập, thu thập, tập hợp hoặc tập hợp thông tin hoặc dữ liệu liên quan đến những người dùng khác mà không có sự đồng ý của họ; (iv) can thiệp, làm gián đoạn hoặc tạo gánh nặng quá mức cho các máy chủ hoặc mạng được kết nối với Trang web hoặc vi phạm các quy định, chính sách hoặc thủ tục của các mạng đó; (v) cố gắng giành quyền truy cập trái phép vào Trang web, cho dù thông qua khai thác mật khẩu hoặc bất kỳ phương tiện nào khác; (vi) quấy rối hoặc can thiệp vào việc sử dụng và thưởng thức Trang web của bất kỳ người dùng nào khác;

Chúng tôi bảo lưu quyền xem xét bất kỳ Nội dung người dùng nào và điều tra và/hoặc thực hiện hành động thích hợp đối với bạn theo quyết định riêng của chúng tôi nếu bạn vi phạm Chính sách sử dụng được chấp nhận hoặc bất kỳ điều khoản nào khác của các Điều khoản này hoặc tạo ra trách nhiệm pháp lý cho chúng tôi hoặc bất kỳ người nào khác. Hành động đó có thể bao gồm xóa hoặc sửa đổi Nội dung người dùng của bạn, chấm dứt Tài khoản của bạn theo Mục 8 và/hoặc báo cáo bạn với các cơ quan thực thi pháp luật.

Nếu bạn cung cấp cho Công ty bất kỳ phản hồi hoặc đề xuất nào liên quan đến Trang web, theo đây, bạn chuyển nhượng cho Công ty tất cả các quyền đối với Phản hồi đó và đồng ý rằng Công ty sẽ có quyền sử dụng và khai thác triệt để Phản hồi đó và thông tin liên quan theo bất kỳ cách nào mà Công ty cho là phù hợp. Công ty sẽ coi mọi Phản hồi mà bạn cung cấp cho Công ty là không bí mật và không độc quyền.

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Công ty và các cán bộ, nhân viên và đại lý của Công ty không bị tổn hại, bao gồm cả chi phí và phí luật sư, khỏi mọi khiếu nại hoặc yêu cầu của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ (a) việc bạn sử dụng Trang web, (b) việc bạn vi phạm các Điều khoản này, (c) việc bạn vi phạm các luật hoặc quy định hiện hành hoặc (d) Nội dung Người dùng của bạn. Công ty có quyền đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào mà bạn được yêu cầu phải bồi thường cho chúng tôi và bạn đồng ý hợp tác với việc bảo vệ những khiếu nại này của chúng tôi. Bạn đồng ý không giải quyết bất kỳ vấn đề nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty. Công ty sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc thủ tục nào như vậy khi biết về nó.

Liên kết & Quảng cáo của bên thứ ba; Người dùng khác

Liên kết & Quảng cáo của bên thứ ba. Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web và dịch vụ của bên thứ ba và/hoặc hiển thị quảng cáo cho bên thứ ba. Các liên kết và quảng cáo của bên thứ ba như vậy không thuộc quyền kiểm soát của Công ty và Công ty không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ liên kết và quảng cáo của bên thứ ba nào. Công ty chỉ cung cấp quyền truy cập vào các Liên kết & Quảng cáo của Bên thứ ba này để thuận tiện cho bạn và không xem xét, phê duyệt, giám sát, chứng thực, bảo đảm hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về các Liên kết & Quảng cáo của Bên thứ ba. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng tất cả các Liên kết & Quảng cáo của Bên thứ ba và nên áp dụng mức độ thận trọng và thận trọng phù hợp khi làm như vậy. Khi bạn nhấp vào bất kỳ Liên kết & Quảng cáo của bên thứ ba nào, các điều khoản và chính sách hiện hành của bên thứ ba sẽ được áp dụng, bao gồm các hoạt động thu thập dữ liệu và quyền riêng tư của bên thứ ba.

Người dùng khác. Mỗi người dùng Trang web tự chịu trách nhiệm đối với bất kỳ và tất cả Nội dung Người dùng của chính mình. Vì chúng tôi không kiểm soát Nội dung người dùng, nên bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung người dùng nào, cho dù do bạn hay người khác cung cấp. Bạn đồng ý rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bất kỳ tương tác nào như vậy. Nếu có tranh chấp giữa bạn và bất kỳ người dùng Trang web nào, chúng tôi không có nghĩa vụ phải tham gia.

Theo đây, bạn miễn trừ và vĩnh viễn giải phóng Công ty và các cán bộ, nhân viên, đại lý, người kế nhiệm và người được ủy quyền của chúng tôi, đồng thời từ bỏ và từ bỏ mọi tranh chấp, khiếu nại, tranh cãi, yêu cầu, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý trong quá khứ, hiện tại và tương lai, hành động và nguyên nhân của hành động thuộc mọi loại và bản chất, đã phát sinh hoặc phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ hoặc liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến Trang web. Nếu bạn là cư dân California, theo đây bạn từ bỏ mục 1542 của bộ luật dân sự California liên quan đến điều đã nói ở trên, trong đó nêu rõ: "việc giải trừ chung không áp dụng cho các yêu cầu mà chủ nợ không biết hoặc nghi ngờ là có lợi cho họ tại thời điểm thời điểm thực hiện việc trả tự do mà nếu người đó biết được thì phải ảnh hưởng đáng kể đến việc giải quyết của họ với con nợ.”

Cookies và Web Beacons. Giống như bất kỳ trang web nào khác, PVH sử dụng 'cookie'. Những cookie này được sử dụng để lưu trữ thông tin bao gồm tùy chọn của khách truy cập và các trang trên trang web mà khách truy cập đã truy cập hoặc truy cập. Thông tin được sử dụng để tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng bằng cách tùy chỉnh nội dung trang web của chúng tôi dựa trên loại trình duyệt của khách truy cập và/hoặc thông tin khác.

Google DoubleClick DART Cookie. Google là một trong những nhà cung cấp bên thứ ba trên trang web của chúng tôi. Nó cũng sử dụng cookie, được gọi là cookie DART, để phân phát quảng cáo cho khách truy cập trang web của chúng tôi dựa trên lượt truy cập của họ vào www.website.com và các trang web khác trên internet. Tuy nhiên, khách truy cập có thể chọn từ chối sử dụng cookie DART bằng cách truy cập Chính sách bảo mật của mạng nội dung và quảng cáo Google tại URL sau – https://policies.google.com/technologies/ads

Đối tác quảng cáo của chúng tôi. Một số nhà quảng cáo trên trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie và bọ web. Các đối tác quảng cáo của chúng tôi được liệt kê dưới đây. Mỗi đối tác quảng cáo của chúng tôi đều có Chính sách quyền riêng tư đối với chính sách của họ đối với dữ liệu người dùng. Để truy cập dễ dàng hơn, chúng tôi đã liên kết với Chính sách quyền riêng tư của họ bên dưới.

tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Trang web được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng" và "sẵn có", và công ty cũng như các nhà cung cấp của chúng tôi từ chối rõ ràng bất kỳ và tất cả các bảo đảm và điều kiện dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng, ngụ ý hoặc theo luật định, bao gồm tất cả các bảo đảm hoặc điều kiện về khả năng bán được , sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, chức danh, sự yên tĩnh, tính chính xác hoặc không vi phạm. Chúng tôi và các nhà cung cấp của chúng tôi không đảm bảo rằng trang web sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn, sẽ có sẵn trên cơ sở không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi hoặc sẽ chính xác, đáng tin cậy, không có vi-rút hoặc mã có hại khác, hoàn chỉnh, hợp pháp , hoặc an toàn. Nếu luật hiện hành yêu cầu bất kỳ bảo hành nào đối với trang web, thì tất cả các bảo hành đó được giới hạn trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày sử dụng đầu tiên.

Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ bảo đảm ngụ ý, vì vậy loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn. Một số khu vực pháp lý không cho phép giới hạn thời gian bảo hành ngụ ý kéo dài, vì vậy giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, trong mọi trường hợp, công ty hoặc nhà cung cấp của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ khoản lợi nhuận bị mất, dữ liệu bị mất, chi phí mua sản phẩm thay thế hoặc bất kỳ thiệt hại gián tiếp, do hậu quả, do mẫu mực, do ngẫu nhiên, thiệt hại đặc biệt hoặc trừng phạt phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản này hoặc việc bạn sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng trang web ngay cả khi công ty đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. Việc truy cập và sử dụng trang web là tùy theo quyết định và rủi ro của riêng bạn, đồng thời bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về mọi hư hỏng đối với thiết bị hoặc hệ thống máy tính của mình hoặc mất dữ liệu do đó.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bất kể điều gì trái ngược trong tài liệu này, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bạn đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này, sẽ luôn được giới hạn ở mức tối đa là năm mươi đô la Mỹ (50 đô la Mỹ). Sự tồn tại của nhiều hơn một yêu cầu sẽ không mở rộng giới hạn này. Bạn đồng ý rằng các nhà cung cấp của chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này.

Một số khu vực pháp lý không cho phép giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, vì vậy giới hạn hoặc loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn.

Thời hạn và Chấm dứt.Theo Mục này, các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ trong khi bạn sử dụng Trang web. Chúng tôi có thể đình chỉ hoặc chấm dứt quyền sử dụng Trang web của bạn bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì theo quyết định riêng của chúng tôi, bao gồm cả việc sử dụng Trang web vi phạm các Điều khoản này. Khi chấm dứt các quyền của bạn theo các Điều khoản này, Tài khoản và quyền truy cập và sử dụng Trang web của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức. Bạn hiểu rằng bất kỳ việc chấm dứt Tài khoản nào của bạn có thể liên quan đến việc xóa Nội dung Người dùng được liên kết với Tài khoản của bạn khỏi cơ sở dữ liệu trực tiếp của chúng tôi. Công ty sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn về việc chấm dứt các quyền của bạn theo các Điều khoản này. Ngay cả sau khi các quyền của bạn theo các Điều khoản này bị chấm dứt, các điều khoản sau của các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực: Mục 2 đến 2.5, Mục 3 và Mục 4 đến 10.

Chính sách bản quyền.

Công ty tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác và yêu cầu người dùng Trang web của chúng tôi cũng làm như vậy. Liên quan đến Trang web của chúng tôi, chúng tôi đã áp dụng và triển khai chính sách tôn trọng luật bản quyền quy định về việc xóa mọi tài liệu vi phạm và chấm dứt hoạt động của những người dùng Trang web trực tuyến của chúng tôi, những người đã nhiều lần vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm cả bản quyền. Nếu bạn tin rằng một trong những người dùng của chúng tôi, thông qua việc sử dụng Trang web của chúng tôi, đang vi phạm bất hợp pháp (các) bản quyền của một tác phẩm và muốn xóa tài liệu bị cáo buộc vi phạm, thông tin sau đây dưới dạng thông báo bằng văn bản (theo đến 17 USC § 512(c)) phải được cung cấp cho Đại lý bản quyền được chỉ định của chúng tôi:

  • chữ ký vật lý hoặc điện tử của bạn;
  • xác định (các) tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm;
  • nhận dạng tài liệu trên các dịch vụ của chúng tôi mà bạn cho là vi phạm và bạn yêu cầu chúng tôi xóa;
  • đủ thông tin để cho phép chúng tôi định vị tài liệu đó;
  • địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn;
  • tuyên bố rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu bị phản đối không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc theo luật cho phép; và
  • tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và chịu hình phạt nếu khai man rằng bạn là chủ sở hữu bản quyền bị cáo buộc vi phạm hoặc bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

Xin lưu ý rằng, theo 17 USC § 512(f), bất kỳ sự trình bày sai sự thật quan trọng nào trong thông báo bằng văn bản sẽ tự động khiến bên khiếu nại phải chịu trách nhiệm pháp lý về mọi thiệt hại, chi phí và phí luật sư mà chúng tôi phải chịu liên quan đến thông báo bằng văn bản và cáo buộc về vi phạm bản quyền.

Chung

Các Điều khoản này có thể được sửa đổi không thường xuyên và nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi đáng kể nào, chúng tôi có thể thông báo cho bạn bằng cách gửi cho bạn một e-mail đến địa chỉ e-mail cuối cùng mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và/hoặc bằng cách đăng thông báo rõ ràng về những thay đổi trên trang web của chúng tôi. Địa điểm. Bạn có trách nhiệm cung cấp cho chúng tôi địa chỉ e-mail mới nhất của bạn. Trong trường hợp địa chỉ e-mail cuối cùng mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi không hợp lệ, việc chúng tôi gửi e-mail có chứa thông báo đó dù sao cũng sẽ cấu thành thông báo có hiệu lực về những thay đổi được mô tả trong thông báo. Mọi thay đổi đối với các Điều khoản này sẽ có hiệu lực sớm nhất trong vòng ba mươi (30) ngày theo lịch sau khi chúng tôi gửi thông báo qua email cho bạn hoặc ba mươi (30) ngày theo lịch sau khi chúng tôi đăng thông báo về các thay đổi trên Trang web của mình. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay lập tức đối với người dùng mới trên Trang web của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng Trang web của chúng tôi sau thông báo về những thay đổi đó sẽ cho thấy bạn thừa nhận những thay đổi đó và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của những thay đổi đó. Giải quyết tranh chấp. Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận trọng tài này. Đây là một phần trong hợp đồng của bạn với Công ty và ảnh hưởng đến các quyền của bạn. Nó bao gồm các thủ tục về TRỌNG TÀI RÀNG BUỘC BẮT BUỘC VÀ TỪ BỎ HÀNH ĐỘNG TẬP THỂ.

Khả năng áp dụng của Thỏa thuận trọng tài. Tất cả các khiếu nại và tranh chấp liên quan đến Điều khoản hoặc việc sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào do Công ty cung cấp mà không thể giải quyết theo cách không chính thức hoặc tại tòa án khiếu nại nhỏ sẽ được giải quyết bằng trọng tài ràng buộc trên cơ sở cá nhân theo các điều khoản của Thỏa thuận trọng tài này. Trừ khi có thỏa thuận khác, tất cả các thủ tục tố tụng trọng tài sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh. Thỏa thuận Trọng tài này áp dụng cho bạn và Công ty, cũng như cho mọi công ty con, chi nhánh, đại lý, nhân viên, người tiền nhiệm có lợi ích, người kế nhiệm và người được chỉ định, cũng như tất cả người dùng hoặc người thụ hưởng được ủy quyền hoặc trái phép của các dịch vụ hoặc hàng hóa được cung cấp theo Điều khoản.

Yêu cầu thông báo và giải quyết tranh chấp không chính thức. Trước khi một trong hai bên có thể tìm kiếm trọng tài, trước tiên bên đó phải gửi cho bên kia một Thông báo Tranh chấp bằng văn bản mô tả bản chất và cơ sở của khiếu nại hoặc tranh chấp cũng như biện pháp khắc phục được yêu cầu. Thông báo cho Công ty phải được gửi tới: PVH. Sau khi nhận được Thông báo, bạn và Công ty có thể cố gắng giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp một cách không chính thức. Nếu bạn và Công ty không giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi nhận được Thông báo, một trong hai bên có thể bắt đầu thủ tục trọng tài. Số tiền của bất kỳ đề nghị dàn xếp nào do bất kỳ bên nào đưa ra có thể không được tiết lộ cho trọng tài viên cho đến sau khi trọng tài viên đã xác định số tiền của phán quyết mà một trong hai bên được hưởng.

Quy tắc Trọng tài.Trọng tài sẽ được bắt đầu thông qua Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ, một nhà cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp thay thế được thành lập cung cấp trọng tài như quy định trong phần này. Nếu AAA không thể phân xử bằng trọng tài, các bên sẽ đồng ý chọn một Nhà cung cấp ADR thay thế. Các quy tắc của Nhà cung cấp ADR sẽ chi phối tất cả các khía cạnh của trọng tài ngoại trừ trong phạm vi các quy tắc đó mâu thuẫn với Điều khoản. Các Quy tắc Trọng tài của Người tiêu dùng AAA chi phối việc phân xử có sẵn trực tuyến tại adr.org hoặc bằng cách gọi cho AAA theo số 1-800-778-7879. Trọng tài sẽ được tiến hành bởi một trọng tài trung lập duy nhất. Bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào trong đó tổng số tiền của giải thưởng được yêu cầu ít hơn Mười nghìn đô la Mỹ (10.000 đô la Mỹ) có thể được giải quyết thông qua phân xử trọng tài không dựa trên sự xuất hiện ràng buộc, theo sự lựa chọn của bên tìm kiếm sự cứu trợ. Đối với các khiếu nại hoặc tranh chấp mà tổng số tiền của giải thưởng được yêu cầu là Mười nghìn đô la Mỹ (10.000 đô la Mỹ) trở lên, quyền có phiên điều trần sẽ được xác định theo Quy tắc trọng tài. Bất kỳ phiên điều trần nào sẽ được tổ chức tại một địa điểm cách nơi cư trú của bạn trong vòng 100 dặm, trừ khi bạn cư trú bên ngoài Hoa Kỳ, và trừ khi các bên có thỏa thuận khác. Nếu bạn cư trú bên ngoài Hoa Kỳ, trọng tài viên sẽ thông báo hợp lý cho các bên về ngày, giờ và địa điểm của bất kỳ phiên điều trần bằng miệng nào. Bất kỳ phán quyết nào về phán quyết do trọng tài viên đưa ra đều có thể được đưa ra tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào. Nếu trọng tài cấp cho bạn một phán quyết lớn hơn đề nghị dàn xếp cuối cùng mà Công ty đã đưa ra cho bạn trước khi bắt đầu phân xử trọng tài, thì Công ty sẽ trả cho bạn số tiền lớn hơn của phán quyết hoặc 2 đô la, 500.00. Mỗi bên sẽ tự chịu các chi phí và khoản giải ngân phát sinh từ quá trình phân xử trọng tài và sẽ trả một phần bằng nhau các khoản phí và chi phí cho Nhà cung cấp ADR.

Quy tắc bổ sung cho Trọng tài dựa trên hình thức không xuất hiện. Nếu lựa chọn trọng tài không dựa trên sự xuất hiện, trọng tài sẽ được tiến hành qua điện thoại, trực tuyến và/hoặc chỉ dựa trên các văn bản đệ trình; cách thức cụ thể sẽ do bên khởi xướng trọng tài lựa chọn. Việc phân xử trọng tài sẽ không có bất kỳ sự xuất hiện cá nhân nào của các bên hoặc nhân chứng trừ khi các bên có thỏa thuận khác.

Giới hạn thời gian. Nếu bạn hoặc Công ty theo đuổi trọng tài, thủ tục trọng tài phải được bắt đầu và/hoặc yêu cầu trong thời hiệu và trong bất kỳ thời hạn nào được áp dụng theo Quy tắc AAA cho khiếu nại thích hợp.

Thẩm quyền của Trọng tài viên.Nếu trọng tài được bắt đầu, trọng tài sẽ quyết định các quyền và trách nhiệm pháp lý của bạn và Công ty, và tranh chấp sẽ không được hợp nhất với bất kỳ vấn đề nào khác hoặc tham gia với bất kỳ trường hợp hoặc bên nào khác. Trọng tài viên sẽ có quyền đưa ra các kiến ​​nghị bác bỏ tất cả hoặc một phần của bất kỳ khiếu nại nào. Trọng tài viên sẽ có thẩm quyền phán quyết các thiệt hại bằng tiền và đưa ra bất kỳ biện pháp khắc phục hoặc cứu trợ phi tiền tệ nào có sẵn cho một cá nhân theo luật hiện hành, Quy tắc AAA và Điều khoản. Trọng tài sẽ đưa ra phán quyết bằng văn bản và tuyên bố quyết định mô tả những phát hiện và kết luận thiết yếu làm cơ sở cho phán quyết. Trọng tài viên có cùng thẩm quyền đưa ra phán quyết cứu trợ trên cơ sở cá nhân mà một thẩm phán tại tòa án pháp luật sẽ có. Phán quyết của trọng tài là quyết định cuối cùng và ràng buộc bạn và Công ty.

Miễn trừ xét xử của bồi thẩm đoàn. THEO ĐÂY, CÁC BÊN TỪ BỎ CÁC QUYỀN HỢP PHÁP VÀ PHÁP ĐỊNH ĐỂ RA TÒA VÀ XỬ TRƯỚC THẨM PHÁN HOẶC BAN THẨM ĐOÀN, thay vào đó chọn rằng tất cả các khiếu nại và tranh chấp sẽ được giải quyết bằng trọng tài theo Thỏa thuận Trọng tài này. Các thủ tục trọng tài thường hạn chế hơn, hiệu quả hơn và ít tốn kém hơn so với các quy tắc áp dụng tại tòa án và được tòa án xem xét rất hạn chế. Trong trường hợp có bất kỳ vụ kiện tụng nào phát sinh giữa bạn và Công ty tại bất kỳ tòa án tiểu bang hoặc liên bang nào trong vụ kiện để hủy bỏ hoặc thi hành phán quyết trọng tài hoặc theo cách khác, BẠN VÀ CÔNG TY TỪ BỎ MỌI QUYỀN ĐỐI VỚI PHÒNG XỬ CỦA BAN ĐOÀN, thay vào đó chọn giải quyết tranh chấp bởi một thẩm phán.

Miễn trừ các vụ kiện tập thể hoặc hợp nhất. Tất cả các khiếu nại và tranh chấp trong phạm vi của thỏa thuận trọng tài này phải được phân xử hoặc tranh tụng trên cơ sở cá nhân chứ không phải trên cơ sở tập thể và các khiếu nại của nhiều khách hàng hoặc người dùng không thể được phân xử hoặc tranh tụng chung hoặc hợp nhất với khiếu nại của bất kỳ khách hàng nào khác hoặc người dùng.

Bảo mật. Tất cả các khía cạnh của thủ tục tố tụng trọng tài sẽ được bảo mật nghiêm ngặt. Các bên đồng ý duy trì tính bảo mật trừ khi pháp luật yêu cầu khác. Đoạn này sẽ không ngăn cản một bên đệ trình lên tòa án luật bất kỳ thông tin cần thiết nào để thực thi Thỏa thuận này, để thi hành phán quyết trọng tài hoặc để tìm kiếm biện pháp trừng phạt theo lệnh hoặc công bằng.

Tính nghiêm trọng. Nếu bất kỳ phần nào hoặc các phần của Thỏa thuận Trọng tài này được phát hiện theo luật là không hợp lệ hoặc không thể thi hành bởi tòa án có thẩm quyền, thì phần hoặc các phần cụ thể đó sẽ không có hiệu lực và sẽ bị cắt bỏ và phần còn lại của Thỏa thuận sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

Quyền từ bỏ. Bất kỳ hoặc tất cả các quyền và giới hạn được quy định trong Thỏa thuận Trọng tài này có thể bị từ bỏ bởi bên mà khiếu nại được khẳng định. Việc từ bỏ đó sẽ không từ bỏ hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ phần nào khác của Thỏa thuận Trọng tài này.

Sự tồn tại của Thỏa thuận. Thỏa thuận Trọng tài này sẽ tồn tại khi chấm dứt mối quan hệ của bạn với Công ty.

Tòa án Khiếu kiện nhỏ. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, bạn hoặc Công ty có thể khởi kiện cá nhân tại tòa án khiếu nại nhỏ.

Cứu trợ công bằng khẩn cấp. Dù sao đi nữa, một trong hai bên có thể tìm kiếm sự cứu trợ công bằng khẩn cấp trước tòa án tiểu bang hoặc liên bang để duy trì hiện trạng chờ phân xử. Yêu cầu áp dụng các biện pháp tạm thời sẽ không được coi là từ bỏ bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào khác theo Thỏa thuận trọng tài này.

Khiếu nại không chịu sự phân xử của trọng tài. Bất kể những điều đã nói ở trên, các khiếu nại về phỉ báng, vi phạm Đạo luật Lừa đảo và Lạm dụng Máy tính cũng như vi phạm hoặc chiếm đoạt bằng sáng chế, bản quyền, thương hiệu hoặc bí mật thương mại của bên kia sẽ không phải tuân theo Thỏa thuận Trọng tài này.

Trong bất kỳ trường hợp nào mà Thỏa thuận trọng tài nói trên cho phép các bên tranh tụng tại tòa án, các bên đồng ý tuân theo quyền tài phán cá nhân của các tòa án nằm trong Quận Hà Lan, California, cho các mục đích đó.

Trang web có thể phải tuân theo luật kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ và có thể phải tuân theo các quy định xuất khẩu hoặc nhập khẩu ở các quốc gia khác. Bạn đồng ý không xuất khẩu, tái xuất khẩu hoặc chuyển giao, trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kỳ dữ liệu kỹ thuật nào của Hoa Kỳ có được từ Công ty hoặc bất kỳ sản phẩm nào sử dụng dữ liệu đó, vi phạm luật hoặc quy định xuất khẩu của Hoa Kỳ.

Công ty được đặt tại địa chỉ trong Mục 10.8. Nếu bạn là cư dân California, bạn có thể báo cáo các khiếu nại với Đơn vị Hỗ trợ Khiếu nại của Bộ phận Sản phẩm Tiêu dùng của Bộ Các vấn đề Người tiêu dùng California bằng cách liên hệ với họ bằng văn bản tại 400 R Street, Sacramento, CA 95814 hoặc qua điện thoại theo số (800 ) 952-5210.

Truyền Thông Điện Tử. Thông tin liên lạc giữa bạn và Công ty sử dụng các phương tiện điện tử, cho dù bạn sử dụng Trang web hay gửi email cho chúng tôi hay Công ty có đăng thông báo trên Trang web hay liên lạc với bạn qua email hay không. Đối với các mục đích hợp đồng, bạn (a) đồng ý nhận thông tin liên lạc từ Công ty dưới dạng điện tử; và (b) đồng ý rằng tất cả các điều khoản và điều kiện, thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà Công ty cung cấp cho bạn dưới dạng điện tử đáp ứng bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào mà các thông tin liên lạc đó sẽ đáp ứng nếu nó ở dạng văn bản.

Toàn bộ Điều khoản.Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi về việc sử dụng Trang web. Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các Điều khoản này sẽ không có nghĩa là từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Các tiêu đề phần trong các Điều khoản này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không có hiệu lực pháp lý hoặc hợp đồng. Từ "bao gồm" có nghĩa là "bao gồm nhưng không giới hạn". Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì các điều khoản khác của Điều khoản này sẽ không bị ảnh hưởng và điều khoản không hợp lệ hoặc không thể thi hành đó sẽ được coi là đã sửa đổi để nó hợp lệ và có thể thi hành trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Mối quan hệ của bạn với Công ty là mối quan hệ của một nhà thầu độc lập và không bên nào là đại lý hoặc đối tác của bên kia. Các Điều khoản này cũng như các quyền và nghĩa vụ của bạn ở đây, bạn không được chuyển nhượng, ký hợp đồng phụ, ủy quyền hoặc chuyển nhượng theo cách khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty và mọi nỗ lực chuyển nhượng, ký hợp đồng phụ, ủy quyền hoặc chuyển giao vi phạm những điều đã nói ở trên sẽ không có hiệu lực. Công ty có thể tự do chuyển nhượng các Điều khoản này. Các điều khoản và điều kiện được quy định trong các Điều khoản này sẽ ràng buộc người được chuyển nhượng.

Quyền riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật của chúng tôi.

Thông tin bản quyền/nhãn hiệu. Bản quyền ©. Đã đăng ký Bản quyền. Tất cả nhãn hiệu, logo và nhãn hiệu dịch vụ được hiển thị trên Trang web là tài sản của chúng tôi hoặc tài sản của các bên thứ ba khác. Bạn không được phép sử dụng các Nhãn hiệu này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi hoặc sự đồng ý của bên thứ ba có thể sở hữu các Nhãn hiệu đó.