Nâng cấp lên Pro

CÁCH LẬP THỜI GIAN BIỂU HỢP LÝ
- Theo dõi xem bạn mất thời gian bao lâu cho các hoạt động thường ngày.
- Thử sử dụng nhiều phương tiện khác nhau như sổ tay, sổ ghi kế hoạch và các ứng dụng lập thời gian biểu.
- Viết ra ngày và thứ trong tuần nếu cần thiết.
- Điền các khoảng thời gian cố định vào thời gian biểu.
CÁCH LẬP THỜI GIAN BIỂU HỢP LÝ - Theo dõi xem bạn mất thời gian bao lâu cho các hoạt động thường ngày. - Thử sử dụng nhiều phương tiện khác nhau như sổ tay, sổ ghi kế hoạch và các ứng dụng lập thời gian biểu. - Viết ra ngày và thứ trong tuần nếu cần thiết. - Điền các khoảng thời gian cố định vào thời gian biểu.
·1224 Lượt xem