Nâng cấp lên Pro

Cách vô hiệu hóa BitLocker trong Windows 10
Vô hiệu hóa BitLocker bằng CMD

Bạn có thể thực hiện một lệnh duy nhất để nhanh chóng vô hiệu hóa BitLocker trong Windows 10.
Trước khi thực hiện lệnh dưới đây, hãy nhớ ghi lại ký tự của ổ được mã hóa. Bạn có thể tìm thấy ký tự ổ trong File Explorer.

1. Mở menu Start.

2. Gõ "Command Prompt", nhấp chuột phải vào nó và chọn "Run as administrator".

3. Sau khi mở CMD với quyền admin, hãy thực thi lệnh dưới đây. Thay thế "C" bằng ký tự thực của ổ được mã hóa.

manage-bde -off C:

4. Khi được nhắc, hãy nhập mật khẩu BitLocker và nhấn Enter.

Sau khi bạn xác thực bằng mật khẩu, Windows 10 sẽ giải mã ổ và tắt BitLocker.

Kiểm tra quá trình giải mã bằng lệnh cmd:

manage-bde -status

Màn hình sẽ hiển thị số phần trăm đã mã hóa. Nếu về 0% là quá trình giải mã hoàn tất.
Cách vô hiệu hóa BitLocker trong Windows 10 Vô hiệu hóa BitLocker bằng CMD Bạn có thể thực hiện một lệnh duy nhất để nhanh chóng vô hiệu hóa BitLocker trong Windows 10. Trước khi thực hiện lệnh dưới đây, hãy nhớ ghi lại ký tự của ổ được mã hóa. Bạn có thể tìm thấy ký tự ổ trong File Explorer. 1. Mở menu Start. 2. Gõ "Command Prompt", nhấp chuột phải vào nó và chọn "Run as administrator". 3. Sau khi mở CMD với quyền admin, hãy thực thi lệnh dưới đây. Thay thế "C" bằng ký tự thực của ổ được mã hóa. manage-bde -off C: 4. Khi được nhắc, hãy nhập mật khẩu BitLocker và nhấn Enter. Sau khi bạn xác thực bằng mật khẩu, Windows 10 sẽ giải mã ổ và tắt BitLocker. Kiểm tra quá trình giải mã bằng lệnh cmd: manage-bde -status Màn hình sẽ hiển thị số phần trăm đã mã hóa. Nếu về 0% là quá trình giải mã hoàn tất.
·974 Lượt xem