CHUỖI NHIỆM VỤ - CHÍNH PHÁI BÍ MẬT TẦM LONG HỘI :

 Điều Kiện:

- Đạt cấp 20.

 Cấp 20:

- Đến Đại Lý gặp Lý Mạc Sầu (182,198) đối thoại.

- Sau khi đối thoại, đến toạ độ (204,186) ra bến tàu đánh bại Lý Mạc Sầu.

- Sau khi đánh bại Mạc Sầu, quay về gặp Mạc Sầu ở trong thành Đại Lý.

 Cấp 30:

- Đến Thành Đô gặp Công Tử Tiếu (403,319) đối thoại.

- Đi Dược Vương Động tầng 1 (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Dược Vương Động tầng 1 ) đánh bại Mãnh Phàm (192,207).

- Sau khi tiêu diệt Giới Lưu Phong quay về Đại Lý gặp Mạc Sầu.

 Cấp 40:

- Đến Dương Châu gặp Hạ Vô Thư (212,195) đối thoại.

- Sau đó đến Điểm Thương động tầng 3 (Đại lý -> Điểm thương sơn -> Điểm thương động -> tầng 1 -> tầng 2 ->tầng 3) đánh bại Tả Đao Hiệp ( 194,190).

- Sau khi đánh bại Tả Đao Hiệp quay về giao cho Lý Mạc Sầu tại Đại Lý.

 Cấp 50:

- Đến Lâm An tìm gặp Mạnh Phàm (203,187) đối thoại.

- Sau đó đến Hưởng Thủy Động (Thành Đô -> Thanh Thành Sơn -> Hưởng Thuỷ Động) đánh Oán Độc (264,207).

- Sau khi tiêu diệt Oán Độc quay về gặp Mạnh Phàm.

 Cấp 60:

- Đến Tương Dương -> Nha Môn Tương Dương đánh bại Thần bí Nam nhân (211,195).

- Sau khi tiêu diệt Thần bí thương nhân quay về Đại Lý gặp Mạc Sầu.

- Về gặp Long Ngũ (ở các thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta muốn làm nhiệm vụ cấp 20 -> Hoàn thành nhiệm vụ.

CHUỖI NHIỆM VỤ - TRUNG LẬP CÂU CHUYỆN LÂM UYÊN NHAI :

 Điều Kiện:

- Đạt cấp 20.

 Cấp 20:

- Đến Biện Kinh gặp Phó Nam Bang (212,197) đối thoại.

- Sau đó đi đến La Tiêu Sơn (Lâm An -> Long Tuyền Thôn -> La Tiêu Sơn) đánh bại Ninh Tướng Quân ( 254,172).

- Sau khi tiêu diệt Ninh Tướng Quân quay về Biện Kinh gặp Phó Nam Băng.

 Cấp 30:

- Đến Biện Kinh gặp Phó Nam Bang (212,197) đối thoại.

- Sau đó đến Khoái Hoạt Lâm (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái -> Khoái Hoạt Lâm) đánh Lưu Thiện Tượng ( 201,199).

- Đánh bại Lưu Thiện Trượng quay về gặp Phó Nam Băng.

 Cấp 40:

- Đến Biện Kinh gặp Phó Nam Bang (212,197) đối thoại.

- Sau đó đến Thuý Yên Môn (Đại Lý -> Thúy Yên Môn ) gặp Lệ Thu Thuỷ (43,84).

- Tiếp đó đến Kinh Hoàng Động (Thành Đô -> Kiếm Các Tây Nam -> Kinh Hoàng Động) giết Từ Tự Lực (181,214).

- Sau khi tiêu diệt Từ Tự Lực quay về Thuý Yên Môn gặp Lệ Thu Thuỷ.

 Cấp 50:

- Đến Biện Kinh gặp Phó Nam Bang (212,197) đối thoại.

- Sau đó đến Thiên Vương Bang (Tương Dương -> Ba Lăng Huyện -> Bến tàu -> gặp Thuyền phu -> đi đến Thiên Vương Đảo) gặp Độc Điếu Tẩu (205,199).

- Đến Mê cung Động Đình Hồ (trên Thiên Vương Đảo luôn) đánh Độc Tiếu Tẩu (199,206).

- Sau khi đánh bại Độc Tiếu Tẩu quay về gặp Phó Nam Băng hoàn thành nhiệm vụ.

 Cấp 60:

- Đến Biện Kinh gặp Phó Nam Bang (212,197) đối thoại.

- Sau đó đến Thiếu Lâm Tự (Biện Kinh -> Thiếu Lâm Tự) gặp Đại sư Không Tịch (221/177).

- Tiếp đến đi ra cổng sau Thiếu Lâm Tự, nhập tọa độ 218/166 đánh bại Không Tịch Đại Sư.

- Đánh bại Không Tịch Đại Sư quay về gặp Phó Nam Băng.

- Về gặp Long Ngũ (ở các thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta muốn làm nhiệm vụ cấp 20 -> Hoàn thành nhiệm vụ.

CHUỖI NHIỆM VỤ - TÀ PHÁI LONG KHÍ CHI HOA :

 Điều Kiện:

- Đạt cấp 20.

 Cấp 20:

- Long Ngũ bảo bạn đến Chu Tiên Trấn (Biện Kinh -> Chu Tiên Trấn ) gặp Vân Nhi (215,198) đối thoại.

- Sau đó đi đến Lâm An gặp Thái Công Công (203,200) lấy Thiên Hương Ngọc chỉ cao.

- Thái công công nhờ bạn đi đánh Tiểu Kỳ Nhi (226,205) ở Phục Ngưu Sơn Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn).

- Sau khi lấy được Kim Phật quay về gặp Thái Công Công.

- Tiếp đến về gặp Vân Nhi, hoàn thành nhiệm vụ.

 Cấp 30:

- Đến Dương Châu gặp Tiêu sư (199,194) đối thoại.

- Sau đó đi đến Thanh Thành Sơn (Thành Đô -> Thanh Thành Sơn) đánh Hạ Hầu Phục tại (338,246).

- Đánh bại Hạ Hầu Phục quay về gặp Vân Nhi tại Chu Tiên Trấn.

- Sau đó mang theo 1 vạn lượng bạc đên gặp Phó Lôi Thư (199,203) ở Long Tuyền Thôn.

- Lên đường đến Ngũ Độc Giáo (Lâm An -> Long Tuyền Thôn -> Ngũ Độc Giáo) gặp Mặc Thù Hương Chủ (186/195) trong Mặc Thù Trại.

- Quay về Long Tuyền Thôn gặp lại Phó Lôi Thư.

 Cấp 40:

- Đến Võ Đang (Tương Dương -> Võ Đang Phái) -> đến Phụ Mẫu Điện bạn gặp Đào Thạch Môn (203/194).

- Sau đó đến Thục Cương Sơn (Dương Châu -> Thục Cương Sơn) tiêu diệt Võ Lâm bại hoại Tiếu Vô Thường (243,200).

- Sau khi đánh bại Tiếu Vô Thường lấy được địa đồ quay lại Võ Đang giao cho Đào Thạc Môn.

- Tiếp đến về gặp Phó Lôi Thư.

- Sau đó đi đến Biện Kinh gặp Như Ngọc (210,196).

 Cấp 50:

- Đến Biện Kinh gặp Như Ngọc (210,196).

- Sau đó đến gặp Trần Tam Bảo (219,187) tại Biện Kinh.

- Tiếp đó đi Nhạn Đăng Sơn (Lân An -> Long Tuyền Thôn -> Nhạn Đãng Sơn) tiêu diệt đạo tặc Lục Phi (74,191).

- Sau khi diệt đạo tặc Lục Phi quay về gặp Trần Tam Bảo ở Biện Kinh (219,187).

- Đi vào Thiết Tháp Biện Kinh tầng 3 đánh tướng Kim Đồ Đan (211,189).

- Sau đó đến Thiên Nhẫn Giáo (Biện Kinh -> Thiên Nhẫn Giáo ->Tầng thứ 2 trái hay phải đều được ->Tầng thứ 3 ) -> lên Thiên Nhẫn Giáo tầng 3 gặp Đoan Mộc Duệ (225,199).

- Tiếp dến đi Long Môn Trấn (Phượng Tường -> Long Môn Trấn) gặp Đoan Mộc Thanh (251 280).

 Cấp 60:

- Về Long Môn Trấn gặp Đoan Mộc Thanh (251,280) đối thoại.

- Đi lên Linh Cốc Động ( Dương Châu -> Thục Cương Sơn -> Linh Cốc Động ) đánh Anh hùng kháng Kim Liêu Định (193,196).

- Sau khi đánh bại Anh hùng kháng Kim Liêu Định quay lại Long Môn trấn gặp Đoan Mộc Thanh..

- Về gặp Long Ngũ (ở các thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta muốn làm nhiệm vụ cấp 20 -> Hoàn thành nhiệm vụ.