TỌA ĐỘ BOSS SÁT THỦ 2X
Tên Boss Tọa Độ
Vị trí: Phục Lưu Mê Cung
 Trác Lãnh Cầm 193,184
Tiêu Thiên Ngạo 177,189
 Mục Minh Kiệt 205,193
 Tất Vưu Phóng 217,190
Vị trí: Kiếm Các Trung Nguyên
 Lục Cửu U 200,189
 Bộ Hiêu Trần 214,196
 Dục Kiếm Thu 225,191
Thiệu Hoa Dung 223,171
Vị trí: Bạch Thuỷ Động
 Quan Tử Mạc 210,196
 Bành Thục Hải 200,192
Bích Phù Bình 197,199
 Trượng Lãnh Sơn 199,205
Vị trí: Khoả Lang Động
 Tiêu Kiếm Tuyết 189,192
Kha Thiếu Gia 195,180
 Chưởng Bát Phương 215,189
 Mộng Ất Phi 212,199
Vị trí: Mãnh Hổ Động
 Tư Đồ Tuyệt Chuỷ 224,220
 Thượng Quan Lãng 214,207
 Dương Thanh Ẩn 203,196
 Nguỵ Chiếm Thân 213,200
TỌA ĐỘ BOSS SÁT THỦ 3X
Tên Boss Tọa Độ
Vị trí: Kim Quang Động
 Diêu Thủ Thu 197,187
Bá Phách Đông 219,203
Lương Tư Nam 218,185
 Trác Thất Lang 192,180
Vị trí: Bạch Vân Động
 Kiều Đỉnh Thiên 215,199
 Trọng Vô Cực 223,190
 Khí Cầm Sĩ 236,200
 Đinh Văn Dục 215,209
Vị trí: Yến Tử Động
Phong Ngũ Ấn 171,219
Khang Bất Hối 180,209
Phương Dực Viêm  206,204
 Trữ Tâm Cuồng  202,220
Vị trí: Dược Vương Động Tầng 1
Kinh Phụ Sanh 196,204
 Hoắc Trấn Phi 194,201
 Quản Vô Yếm 207,204
 Diệp Vĩnh Ân 204,199
Vị trí: Vũ Di Sơn
 Âu Chí Phong 156,185
 Độc Cô Hiệp 114,166
 Hống Phù Nhai 120,169
Nghê Đại Châu 180,198
TỌA ĐỘ BOSS SÁT THỦ 4X
Tên Boss Tọa Độ
Vị trí: Kinh Hoàng Động
Du Thán Giang 202,217
Hạ Hùng Phi 180,211
Tống Vũ Phong 200,205
Lộ Thượng Nhân 219,226
Vị trí: Phụng Nhãn Động
Nhiệm Tôn Hành 220,201
Hàn Khanh Long 220,189
Trì Phẩm Chân 205,182
Giản Thiết Thối 190,183
Vị trí: Thần Tiên Động
Điêu Dị Đao 212,198
Đồ Tàn Sanh 221,192
Bàng Vô Tịnh 233,198
Lý Hoa Độ 221,207
Vị trí: Kê Quán Động
Thích Ảnh Sa 192,188
Nguy Nhân Tử 191,174
Cố Viễn Hề 211,185
Tạng Đình Cốc 207,193
Vị trí: Kiến Tính Phong Sơn Động
Diêm Tự Hữu 217,185
Đàm Hoàng Bạo 226,190
Thạch Cố Kiều 201,193
Ưng Thái Hiệp 192,181
TỌA ĐỘ BOSS SÁT THỦ 5X
Tên Boss Tọa Độ
Vị trí: Tín Tướng Tự Hậu Viện Địa Đạo Mê Cung
Mạnh Đạp Hồng 224,198
Yên Tức Hận 215,194
Hoắc Thanh Sương 212,200
Miên Tư Đạo 222,204
Vị trí: Hưởng Thuỷ Động
Tiếu Vọng Du 224,202
Cao Nãi Khoát 237,205
Mạnh Tử Vũ 244,211
Đường Nghĩa Chi 258,201
Vị trí: Thiên Tâm Động
Lũ Vi Thiện 199,183
Lỗ Tranh Tranh 190,197
Sử Tiêu Sơn 204,187
Tây Môn Vô Giới 213,194
Vị trí: Đáy Động Đình Hồ
Giới Tình Chỉ 215,202
Lôi Ảo Khách 212,207
Diệp Ngũ Long 229,202
Tiết Tiểu Bá 207,199
Vị trí: Ngọc Hoa Động
Mậu Tuất Nhung 215,210
Dương Diệm Quân 221,200
Du Tiêu Cường 192,194
Cô Dự Sưu 185,216
TỌA ĐỘ BOSS SÁT THỦ 6X
Tên Boss Tọa Độ
Vị trí: Trúc Ti Động Tầng 1
Uông Thệ Thuỷ 190,202
Yến Lưu Sanh 195,200
Tang Thương Hải 184,203
Bồ Thập Tam 189,206
Vị trí: Tường Vân Động Tầng 2
Hậu Khất Kiếm 208,188
Hầu Yên Tân 191,194
Thiệu Thất Sát 207,196
Du Vạn Lí 210,203
Vị trí: Lưu Tiên Động Tầng 2
Cừu Doãn Sam 190,184
Thượng Quan Chất 195,193
Tái Viễn Bạc 212,189
Tưởng Huyền Viễn 194,188
Vị trí: Tuyết Báo Động Tầng 4
Khuất Lộc Vinh 192,206
Lư Quán Bắc 195,205
Giải Quy Nam 199,207
Tùng Vô Ảnh 203,200
Vị trí: Dương Giác Động
Tiễn Thê Thanh 191,190
Bạch Thương Nham 206,184
Biện Lưu Thiện 221,199
Thái Tinh Thần 207,209
TỌA ĐỘ BOSS SÁT THỦ 7X
Tên Boss Tọa Độ
Vị trí: Lão Hổ Động
Hống linh ti 200,200
Tào nhân phủ 213,203
Trình phúc ba 197,210
Đặng an khuê 194,206
Vị trí: Linh Cốc Động
Ứng khiếu phong 208,195
Phạm triều sương 219,198
Phùng song dực 198,203
Phó khâu tu 201,190
Vị trí: Thanh Loa Đảo Sơn Động
Lạc long hiền 222,203
Cổ thanh dương 203,193
Quan thiên vấn 212,189
Hạ thiếu hùng 244,205
Vị trí: Đại Tù Động
Tô cổ ngâm 203,195
Hồ nhất lang 225,200
Huỳnh vạn kiếp 198,202
Giang trầm nhạn 195,186
TỌA ĐỘ BOSS SÁT THỦ 8X
Tên Boss Tọa Độ
Vị trí: Băng Hà Động
Diệp Ức Anh 221,200
Lạc Nhĩ Kim 206,199
Mạc Nam Trúc 212,207
Tần Tư Du 229,210
Vị trí: Nhan Thạch Động
Cô Vô Thường 218,187
Liễu Tứ Gia 231,201
Thí Đại Thiếu 219,201
Tôn Văn Bưu 209,196
Vị trí: Phù Dung Động
Đồng Bất Phúc 193,177
Đường Bác Văn 214,182
Đào Đảo Chủ 201,196
Điền Vô Đạo 189,166
Vị trí: Lưỡng Thuỷ Động
Viên Niệm Tịch 199,194
Trịnh Trác Quần 203,185
Chương Nguyên Sùng 212,189
Tạ Trọng Hầu 211,201
Vị trí: Dược Vương Động Tầng 3
Vu Cửu Đồ 192,297
Viên Thiên Thọ 191,203
Nhạc Thượng Côn 205,195
Thiêm Phúc Vân 204,203
TỌA ĐỘ BOSS SÁT THỦ 9X
Tên Boss Tọa Độ
Vị trí: Tiến Cúc Động
Giả Giới Nhân 205,204
Trịnh Cửu Nhật 205,191
Chu Sở Bá 217,200
Trang Minh Trung 201,197
Vị trí: Mê Cung Sa Mạc
Cam Chánh Cô 198,207
Vũ Nhất Thế 157,202
Dương Phong Dật 181,211
Hà Sinh Vong 178,194
Vị trí: Xi Vưu Động
Tằng Chỉ Oán 213,199
Vệ BiênThành 219,195
Cố Thủ Đằng 228,199
Chư Cát Kinh Hồng 204,197
Vị trí: Trường Bạch Sơn Nam Lộc
Phan Ngạt Nhân 156,187
Liên Kinh Thái 185,171
Bảo Triệt Sơn 161,163
Vạn Hồ Tinh 139,160
Vị trí: Mạc Cao Quật
Trử Thiên Mẫn 152,171
Đoạn Lăng Nguyệt 215,172
Tả Dật Minh 159,171
Nhậm Thương Khung 234,172