Cấp
Map Luyện Công
Điểm lưu rương
Đường lên bãi
2x
Kiếm Các Tây Nam Thành Đô Thành Độ Bắc => Kiếm Các Tây Nam
La Tiêu Sơn Đại Lý Đại Lý => La Tiêu Sơn
Kiếm Các Trung Nguyên Dương Châu Biện Kinh Nam => Phục ngưu Sơn Tây => Thiên Tâm Động => Kiếm Các Trung Nguyên
Vũ Lăng Sơn Tương Dương Ba Lăng Huyện
Kiếm Các Tây Bắc Phượng Tường Phượng Tường >> Kiếm Các Tây Bắc
Tần Lăng Phượng Tường Phượng Tường Động => Tần Lăng

Phượng Tường Bắc => Tần Lăng
     
3x
Vũ Di Sơn Đại Lý Lâm An => Long Tuyền Thôn => Vũ Di Sơn hoặc Ngũ Độc Giáo => Vũ Di Sơn
Thổ Phỉ Động Đại Lý Đại Lý Phủ => Điểm Thương Sơn => Thổ Phỉ Động
Thục Cương Sơn Dương Châu Dương Châu Tây => Thục Cương Sơn
Phục Ngưu Sơn Động Dương Châu Dương Châu >> Phục Ngưu Sơn Động
Tuyết Báo Động Tầng 1 Phượng Tường Phượng Tường => Long Môn Trấn => Dược Vương Cốc => Tuyết Báo Động
Yến tử Động Tương Dương Tương Dương => Ba Lăng Huyện => Miêu Lĩnh => Yến Tử Động
hoặc Thần Hành Phù => Khỏa Lăng Động => Đi ngược về Yến Tử Động
Miêu Lĩnh Tương Dương Tương Dương => Ba Lăng Huyện => Miêu Lĩnh
Kim Quang Động Phượng Tường Phượng Tường Nam => Kiếm Các Thục Đạo => Kim Quang Động
Dược Vương Động Tầng 1 Biện Kinh Biện Kinh => Long Môn Trấn => Dược Vương Cốc => Dược Vương Động
Khoái Hoạt Lâm Biện Kinh Biện Kinh => Long Môn Trấn => Côn Lôn Phái => Khoái Hoạt Lâm
Bạch Vân Động Thành Đô Thành Đô Tây => Thanh Thành Sơn => Bạch Vân Động
     
4x
Thanh Thành Sơn Thành Đô Thành Đô Tây => Thanh Thành Sơn
Điểm Thương Động Tầng 1,2,3 Đại Lý Đại Lý => Điểm Thương Sơn => Điểm Thương Động
Điểm Thương Sơn Đại Lý Đại Lý => Điểm Thương Sơn
Phục Ngưu Sơn Tây Dương Châu Biện Kinh Nam => Phục ngưu sơn Tây
Mật thất Thiếu Lâm Dương Châu Dương Châu => Thiếu Lâm Phái => Mật thất Thiếu Lâm
Mê cung Kê Quán Động Dương châu hoặc Đạo Hương thôn Biên Kinh > Phục ngưu Sơn > Thiên Tâm -> Kê quán động
Hoàng Hà Nguyên Đầu Dương Châu Dương Châu =>Long Môn Trấn => Hoàng Hà Nguyên Đầu
Tỏa Vân Động Phượng Tường Phượng Tường => Kiếm Các Thục Đạo => Kim Quang Động => Toả Vân Động
Kinh Hoàng Động Thành Đô Thành Đô Bắc => Kiếm các tây Nam => Kinh Hoàng Động
Thần Tiên Động Thành Đô Thành Đô Tây => Thanh Thành Sơn => Thần Tiên Động
     
5x
Hưởng Thủy Động Thành Đô Thành Đô Tây => Thanh Thành Sơn => Hương Thuỷ Động.
Nghiệt Long Động Đại Lý Long Tuyền thôn => La Tiêu Sơn => Nghiệt Long Động
Ngọc Hoa Động Đại Lý Ngũ Độc Giáo => Vũ Di Sơn => Bảo Ngọc Hoa Động
Thiên Tầm Tháp Tầng 1,2,3 Đại Lý Đại Lý Phủ => Thiên Tâm Tháp 1,2,3
Ác Bá Địa Đạo Đại Lý Đại Lý Phủ => Ác bá địa đạo
Thiên Tâm Động Dương Châu Biện Kinh Nam => Phục ngưu sơn Tây => Thiên Tâm Động hoặc Tương Dương => Phục Ngưu Sơn => Thiên Tâm Động
Tường Vân Động Tầng 1 Dương Châu Dương Châu Bắc -> Cái Bang -> Tường Vân Động.
Lưu Tiên Động Tầng 1 Tương Dương Long Môn Trấn => Hoàng Hà Nguyên Đầu -=> Lưu Tiên Động
Đáy Động Đình hồ Tầng 1 Nam Nhạc Trấn Ba Lăng Huyện => Bến Tàu => Thiên Vương Đảo => Sơn động dưới đáy Động Đình Hồ
Hưởng Thủy Động Thành Đô Thành Đô Tây => Thanh Thành Sơn => Hương Thuỷ Động
     
6x
Thiên Tầm Tháp Tầng 3 Đại Lý Đại Lý Phủ => Thiên Tâm Tháp
108 La Hán Trận Biên Kinh Biên Kinh Nam => Thiếu Lâm Tự => La Hán Đường => Đi phía sau tượng Phật => 108 La Hán Trận
Tường Vân Động Tầng 2,3,4 Dương Châu Dương Châu Tây => Cái Bang => Tường Vân Động
Lưu Tiên Động Tầng 2,3,4 Biên Kinh Biên Kinh => Long Môn Trấn => Hoàng Hà Nguyên Đầu -=> Lưu Tiên Động
Thanh Loa đảo Ba Lăng Huyện Ba Lăng Huyện => Bến Tàu => Thiên Vương Đảo => Thuyền Phu Thiên Vương ( Yêu cầu: TVB phải làm nhiệm vụ Xuất Sư mới có thể lên được )
Hoành Sơn phái Nam Nhạc Trấn Ba Lăng Huyện => Nam Nhạc Trấn => Hoành Sơn Phái
Dương Giác Động Đại Lý Long Tuyền Thôn => Nhạn Đãng Sơn => Dương Giác Động
     
7x
Long Nhãn Động Đại Lý Đại Lý => Điểm Thương Sơn => Long Nhãn Động
Linh Cốc Động Dương Châu Dương Châu Tây => Thục Cương Sơn => Linh Cốc Động
hoặc Thần Hành Phù => Tiến Cúc Động => Linh Cốc Động
Lão Hổ Động Dương Châu Long Môn Trấn => Hoàng Hà Nguyên Đầu => Lão Hổ Động
Lâm Du Quan Dương Châu Biện Kinh Bắc => Lâm Du Quan => Chân Núi Trường Bạch
Tường Vân Động Tầng 5 Tương Dương Dương Châu Bắc => Cái Bang => Tường Vân Động.
Lưu Tiên Động Tầng 5 Tương Dương Biên Kinh =>Long Môn Trấn => Hoàng Hà Nguyên Đầu -=> Lưu Tiên Động
Đại Tù Động Phượng Tường Ba Lăng Huyện => Vũ Lăng Sơn -=> Đại Tù Động
Tần Lăng Tầng 2 Phượng Tường Phượng Tường Động => Tần Lăng
Phượng Tường Bắc => Tần Lăng
Dược Vương Động Tầng 2 Biện Kinh Long Môn Trấn => Dược Vương Cốc => Dược Vương Động
Thanh Loa đảo Sơn Động Nam Nhạc Trấn Ba Lăng Huyện => Bến Tàu => Thiên Vương Đảo => Thanh Loa Sơn Động
Đào Hoa Nguyên Nam Nhạc Trấn Ba Lăng Huyện => Vũ Lăng Sơn => Bạch Thủy Động => Phục Lưu Động => Đào Hoa Nguyên
     
8x
Nhạn Thạch Động Thành Đô Thành Đô => Trường Giang Nguyên => Nhạn Thạch Động
Lưỡng Thủy Động Đại Lý Lâm An Phủ => Long Tuyền Thôn => Nhạn Đăng Sơn => Lưỡng Thuỷ Động
Thanh Khê Động Đại Lý Lâm An Phủ => Long Tuyền Thôn => Thanh Khê Động.
Vô Danh Động Đại Lý Đại Lý Phủ => Thạch Cổ Trấn => Vô Danh Động
Dương Trung Động Dương Châu Dương Châu => Đạo Hương Thôn => Dương Trung Động
Chân núi Trường Bạch Tương Dương Biện Kinh Bắc => Lâm Du Quan => Chân Núi Trường Bạch
Băng Hà Động Phượng Tường Phượng Tường => Vĩnh Lạc Trấn => Băng Hà Động
Tần Lăng Tầng 3 Phượng Tường Phượng Tường Đông => Tần Lăng
Phi Thiên Động Biện Kinh Biện Kinh => Chu Tiên trấn = > Phi Thiên Động
Dược Vương Động Tầng 3 Biện Kinh Long Môn Trấn => Dược Vương Cốc => Dược Vương Động
Sa mạc địa biểu Lâm An Long Môn Trấn => Côn Lôn Phái => Khoái Hoạt Lâm => chạy đến tọa độ 214/196
Phù Dung Động Thành Đô Thành Độ => Giang Tân Thôn => Phù Dung Động
     
9x
Tiến Cúc Động Dương Châu, Đạo Hương Thôn Dương Châu > Thục Cương > Tiến Cúc Động
Cán Viên Động Dương Châu Dương Châu > Thục Cương > Tiến Cúc Động
Khoả Lang Động Phượng Tường Thần hành phù > Khoả Lang Động
Trường Bạch Sơn Nam Phượng Tường Thần Hành Phù > Trường Bạch Sơn Nam
Trường Bạch Sơn Bắc Biện Kinh Thần Hành Phù > Trường Bạch Sơn Bắc
Dược Vương động tầng 4 Biện Kinh Phượng Tường -> Long Môn Trấn > Dược Vương Cốc >> Dược Vương Động
Sa Mạc 1 Lâm An Thần Hành Phù
Sa Mạc 2 Lâm An Thần Hành Phù
Sa Mạc 3 Lâm An Thần Hành Phù