Nâng cấp lên Pro

Thêm mã sau vào trang web của bạn, bên trong thẻ :
<script>
    function SocialShare(url) {
        window.open('https://phamvanhung.name.vn/share?url=' + url, '', 'height=600,width=800');
    }
</script>
Sau đó đặt nút chia sẻ sau khi thay đổi URL bạn muốn chia sẻ sang HTML trang của mình:
<button onclick="SocialShare('http://yoursite.com/')">Click me</button>
Ví dụ: